Logo Pahang PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
Webmail Pahang
 
 
Kembali ke pengaturan asal Kecilkan saiz fontSenderhanakan saiz fontBesarkan saiz font
[marco]Main Layout - Language Block|62[/marco]

Perlembagaan MBJ

Nama Majlis

 1. Majlis Bersama Jabatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang dan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang digabungkan di bawah satu Majlis Bersama Jabatan yang selepas ini dinamakan sebagai "Majlis Bersama Jabatan Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang" dengan menggunakan satu nombor pendaftaran Majlis Bersama Jabatan.

Keahlian

 1. Majlis Bersama Jabatan bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang dan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang (selepas ini disebut sebagai ‘Majlis’) hendaklah mengandungi dua puluh lima (25) orang ahli termasuk Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha-Setiausaha yang terdiri daripada sepuluh (10) orang ahli yang dilantik oleh YB. Setiausaha Kerajaan Pahang ( selepas ini disebut sebagai ‘Pihak Pegawai’) dan lima belas (15) orang ahli yang dipilih oleh Kesatuan-kesatuan dan Persatuan-persatuan Kakitangan yang berdaftar atau pekerja-pekerja itu sendiri yang mewakili pekerja-pekerja tersebut (selepas ini disebut ‘Pihak Pekerja’ ).

Pihak Pegawai

 1. Ahli-ahli Pihak Pegawai adalah terdiri daripada Pegawai-pegawai Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang dan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang seperti berikut :

  1. YB. Setiausaha Kerajaan Pahang - Pengerusi

  2. Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan) - Ahli

  3. Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) - Ahli

  4. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Pengurusan Sumber Manusia - Ahli

  5. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Perancang Ekonomi Negeri - Ahli

  6. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Teknologi Maklumat - Ahli

  7. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Khidmat Pengurusan dan Protokol - Ahli

  8. Setiausaha Bahagian
   Bahagian Kerajaan Tempatan – Ahli

  9. Setiausaha
   Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang - Ahli

  10. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
   Bahagian Pengurusan Sumber Manusia - Setiausaha

  Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai ini hendaklah dilantik atas nama jawatan masing- masing dan tiada had tempoh memegang jawatan di dalam Majlis

Pihak Pekerja

 1. Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah terdiri daripada pekerja-pekerja yang berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang Gred 48 dan ke bawah, tidak terlibat membuat keputusan dan bukan Ketua Bahagian di Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang dan dipilih oleh Kesatuan-kesatuan dan Persatuan-persatuan Kakitangan yang berdaftar atau pekerja-pekerja itu sendiri yang mewakili pekerja-pekerja tersebut. Bagi pemilihan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang disediakan buat permulaan oleh satu Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh pekerja-pekerja di Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang. Peraturan ini hendaklah diluluskan oleh YB. Setiausaha Kerajaan Pahang. Ahli-ahli Pihak Pekerja adalah seperti berikut:

  1. Dua (2) orang wakil dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41-48;

  2. Seorang wakil dari Kumpulan Pelaksana Gred 27-40;

  3. Seorang wakil dari Kumpulan Pelaksana Gred 22-26;

  4. Enam (6) orang wakil dari Kumpulan Pelaksana Gred 17-21;

  5. Empat (4) orang wakil dari Kumpulan Pelaksana Gred 1-16; dan

  6. Seorang wakil dari Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang

 2. Kekosongan yang berlaku di dalam keanggotaan Pihak Pekerja hendaklah dipenuhi oleh calon-calon daripada Bahagian / Unit / Pejabat atau Gred atau Skim Perkhidmatan yang memilih pekerja-pekerja itu sendiri.

 3. Ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua ( 2 ) tahun mulai daripada tarikh pelantikan mereka dan mereka boleh terus memegang jawatan tersebut sehingga ahli-ahli yang akan mengambil alih telah dipilih atau dilantik.

 4. Pemilihan Pengerusi dan Setiausaha Pihak Pekerja adalah dibuat dari kalangan ahli-ahli Pihak Pekerja yang dipilih dan pemilihan itu hendaklah dibuat oleh Pihak Pekerja itu sendiri tanpa campur tangan dari Pihak Pengurusan. Pengerusi Pihak Pekerja akan menjadi Naib Pengerusi kepada MBJ manakala Setiausaha Pihak Pekerja akan menjadi Setiausaha Bersama.

Pegawai - Pegawai Majlis

 1. Pegawai - pegawai Majlis adalah terdiri daripada Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha Bersama. Naib Pengerusi hendaklah terdiri daripada dan yang dipilih oleh Pihak Pekerja. Tiap-tiap pihak dalam Majlis hendaklah melantik seorang daripadanya untuk memenuhi jawatan Setiausaha Bersama.

Tujuan

 1. Tujuan Majlis adalah untuk memperolehi seluas-luas kerjasama di antara Pihak Pegawai dengan Pihak Pekerja Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang dan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja berkenaan, untuk mengadakan jentera bagi menguruskan goal-goal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpulkan pelbagai buah fikiran daripada pekerja-pekerja dengan wakil-wakil rasmi Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang dan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang.

Bidang dan Fungsi

 1. Bidang dan fungsi Majlis hendaklah ditumpukan hanya kepada perkara-perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa Majlis seperti berikut :

  1. Membincangkan dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat- syarat bekerja yang ada kaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali perkara-perkara yang melibatkan dasar Kerajaan atau hal-hal perseorangan;

  2. Membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara-perkara mengenai kerja-kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas mereka dijalankan;

  3. Menggalakkan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapat pengetahuan yang lebih lagi mengenai pentadbiran pelbagai bahagian/unit; dan

  4. Mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara ini.

Mesyuarat - Mesyuarat

 1. Mesyuarat-mesyuarat biasa bagi Majlis hendaklah diadakan tiga (3) bulan sekali, iaitu empat (4) kali setahun.

 2. Kuorum bagi mesyuarat Majlis hendaklah tidak kurang daripada 50% (5) orang ahli Pihak Pegawai dan 50% (8) orang ahli Pihak Pekerja.

 3. Sekiranya Pengerusi tidak dapat mempengerusikan mana-mana mesyuarat Majlis, maka ahli Pihak Pegawai terkanan boleh mempengerusikan mesyuarat Majlis dengan kebenaran daripada Pengerusi. Dalam apa keadaan sekalipun, Naib Pengerusi iaitu Pengerusi Pihak Pekerja tidak boleh mempengerusikan mana-mana mesyuarat Majlis.

 4. Agenda bagi Mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar oleh Setiausaha-setiausaha tersebut kepada pihak masing- masing tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat. Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dimasuki dengan kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi.

 5. Mesyuarat Khas Majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi apabila dikehendaki. Tarikh mesyuarat hendaklah dipersetujui oleh Pegawai- pegawai Majlis. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam notis panggilan mesyuarat.

 6. Minit Mesyuarat MBJ hendaklah ditandatangani oleh Setiausaha Pihak Pegawai dan Setiausaha Pihak Pekerja.

Keputusan

 1. Segala keputusan Majlis hendaklah dicapai secara persetujuan di antara kedua- dua belah pihak.

 2. Keputusan yang diambil jika tidak ada hubungan dengan jabatan-jabatan lain dan tidak pula bertelingkah dengan dasar Kerajaan bolehlah diselenggarakan atau dilaksanakan terus oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang. Bagi keputusan yang ada kaitan dengan dasar Kerajaan ataupun jabatan-jabatan lain, keputusan tersebut hendaklah dirujuk kepada jabatan-jabatan berkenaan ataupun kepada Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pindaan Kepada Perlembagaan

 1. Perlembagaan Majlis boleh dipinda di mana-mana satu mesyuarat Majlis dengan persetujuan tidak kurang daripada 50% ahli Pihak Pegawai dan 50% ahli Pihak Pekerja. Notis mengenai pindaan hendaklah diberikan dan diedarkan kepada ahli-ahli Majlis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh mesyuarat. Segala pindaan perlembagaan yang telah diluluskan oleh Majlis hendaklah dikemukakan ke Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diluluskan; dan

 2. Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai penggubal dasar boleh menetapkan kaedah terbaik bagi menyelesaikan sebarang perbezaan pendapat dan pertentangan dai antara Pihak Pegawai dengan Pihak Pekerja mengenai penggubalan dan pindaan di perlembagaan Majlis. Segala keputusan yang dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam adalah muktamad selari dengan kuasa yang diperuntukan dalam perenggan 13 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992.


 •  
 • Print
 • Email this page