Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI, MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Merealisasikan Pahang sebagai Negeri Maju dan Makmur Berteraskan Ekonomi Yang Dinamik dan Progresif Berlandaskan Kepada Sektor-Sektor Produktif Menjelang Tahun 2020.
 

MISI
 

 

  • Menjadikan Negeri Pahang sebuah negeri maju menjelang tahun 2020 dimana tumpuan pembangunan akan diberikan kepada sektor-sektor pertanian, pembuatan dan pelancongan dengan mengoptimumkan penggunaan aset-aset semulajadi Negeri
  • Penyediaan infrastuktur dan kemudahan asas yang baik dilaksanakan bagi menyokong pembangunan industri disamping menggalakkan usaha-usaha Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
  • Memantapkan mekanisma perancangan dan pembangunan agar ia lebih bersepadu dan berkesan dalam merancang serta melaksanakan projek-projek pembangunan Negeri
  • Meningkatkan penglibatan sektor swasta berasaskan budaya keusahawanan dalam pertumbuhan ekonomi Negeri

OBJEKTIF
 

 

Menjadi agensi yang unggul dalam merancang pembangunan sosioekonomi dan spatial Negeri Pahang Darul Makmur secara strategik serta menyelaras dan memastikan perancangan sektoral, makro, pelaburan dan penswastaan dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan ke arah membina masyarakat yang progresif, berjaya dan bermoral selaras dengan Misi Pembangunan Negeri